Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LUKASZBURNOSWARTO.PL

§1

DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenie:

1) Regulamin – niniejszy regulamin;

2) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.lukaszburnoswarto.pl;

3) Sprzedający – WARTO Łukasz Burnos, al. Jana Pawła II 52 lok. 203, 15-704 Białystok, NIP 5422938027, REGON 200321057;

4) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta między Sprzedającym a Kupującym;

5) Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu;

6) Kupujący – każdy podmiot zawierający Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

7) Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

8) Towary – produkty prezentowane w Sklepie (także wirtualne);

9) Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.);

10) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu prowadzonego przez Sprzedającego.
 2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@lukaszburnoswarto.pl lub pisemnie na adres: WARTO Łukasz Burnos, al. Jana Pawła II 52 lok. 203, 15-704 Białystok.
 3. Wszelkie informacje o Towarach umieszczone w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne. Użytkownik ponosi opłaty za korzystanie z Internetu zgodnie z umową łączącą go z dostawcą internetu.
 5. Sklep działa w technologii WordPress.
 6. Do przeglądania Sklepu i korzystania z niego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Google Chrome lub inną zgodną ze standardami wskazanych przeglądarek.

§3

FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Internetowy umożliwia:

1) zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego;

2) uzyskanie informacji o właściwościach Towarów;

3) złożenie Zamówienia, w tym wybór adresu, na jaki ma być wystawiona faktura oraz wybór sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie;

4) uzyskanie informacji o promocjach ogłaszanych za pośrednictwem Sklepu i korzystanie z tych promocji;

5) dostęp do dokumentów, których udostępnienie w Sklepie jest w świetle prawa obowiązkowe (takich jak: Regulamin, Polityka prywatności, informacje dot. cookies).

§4

PŁATNOŚCI I KOSZTY DOSTAWY

1) W Sklepie prowadzonym przez sprzedającego dostępne są następujące formy płatności:

a) PayPal

b) BLIK

c) Przelew Internetowy

d) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

”Mastercard

e) Płatności cykliczne: PayPal

2) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

3) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności cyklicznych jest PayU S.A.

4) W niniejszym regulaminie nie zawarto informacji o kosztach dostawy z uwagi na to, że Sklep prowadzony przez Sprzedającego oferuje wyłącznie produkty cyfrowe, których koszty dostawy nie dotyczą.

§5

PŁATNOŚCI CYKLICZNE

1) Płatności cykliczne za członkostwo w Klubie Warto realizowane są jako płatności miesięczne.

2) Wysokość cyklicznej płatności miesięcznej za członkostwo w Klubie Warto wynosi 39 PLN, przy czym pierwszy miesiąc traktowany jest jako okres próbny i nie podlega płatności. Środki z karty Kupującego pobierane są po upływie pełnego miesiąca licząc od dnia rozpoczęcia członkostwa w Klubie Warto.

3) Kupujący ma prawo każdorazowo zrezygnować z członkostwa w Klubie Warto, a tym samym z płatności cyklicznych. Członkostwo Kupującego w Klubie Warto zostanie zakończone wraz z końcem 1-miesięcznego okresu rozpoczynającego się od ostatniej wpłaty cyklicznej uiszczonej przez Kupującego.

4) Kupujący może zrezygnować z członkostwa w Klubie Warto, a tym samym z płatności cyklicznych na trzy sposoby:

 • poprzez kliknięcie w link “Jeśli chcesz wypisać się z Klubu Warto, zrób to w menu Moja Subskrypcja” zawarty w stopce każdego maila otrzymywanego przez Kupującego w ramach członkostwa w Klubie Warto,
 • poprzez wysłanie mailowej prośby o rezygnację z członkostwa w Klubie Warto na adres: kontakt@lukaszburnoswarto.pl
 • w przypadku gdy system nie będzie w stanie wyegzekwować płatności od Kupującego z uwagi np: na zakończenie okresu ważności karty zarejestrowanej przez Kupującego dla płatności cyklicznych lub z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a leżących po stronie Kupującego i/lub banku obsługującego płatności kartą Kupującego.

5) Kupujący w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Kupującego unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Kupujący cyklicznie dokonuje płatności na rzecz członkostwa w Klubie Warto. Wirtualny identyfikator karty zapewnia Kupującemu bezpieczeństwo udostępnianych przez niego danych do płatności.

6) Kupujący zawierając umowę z firmą Warto Łukasz Burnos oraz kupując członkostwo w Klubie Warto wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za członkostwo. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

7) Obsługa płatności cyklicznych oraz treści otrzymywane przez Kupującego w ramach członkostwa w Klubie Warto podlegają reklamacji na zasadach wymienionych w §11 niniejszego regulaminu.

§6

CZAS REALIZACJI ZMÓWIENIA

1) Sprzedający zobowiązuje się na realizację zamówienia w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych.

2) Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

§7

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do:

1) korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa i dobrymi obyczajami;

2) niekorzystania ze Sklepu do działania na szkodę Sprzedającego lub osób trzecich

3) niewprowadzania do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

§8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnych od wad.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Kupującego za wady (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych.
 3. Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedający niezwłocznie informuje Kupującego.
 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 6. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać obniżenia ceny rzeczy albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 8. Kupujący, którym jest Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwą rzecz na adres Sprzedającego, a jeżeli ze względu rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie jej przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 9. Jeśli Kupujący nie jest Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 4. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

– świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;

– dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

– w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy;

– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

– dostarczania prasy;

– usług w zakresie gier hazardowych.

§10

DANE OSOBOWE

 1. Sprzedający zapewnia, że dane osobowe Użytkowników przesyłane do Sprzedającego w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu podlegają ochronie na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Zasady na jakich są przetwarzane przez Sprzedającego dane osobowe określa Polityka prywatności i plików cookies, dostępna na stronie www.lukaszburnoswarto.pl

§11

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SKLEPU

 1. Wszelkie zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania Sklepu mogą być kierowane przez Użytkowników pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@lukaszburnoswarto.pl lub pisemnie na adres: WARTO Łukasz Burnos, al. Jana Pawła II 52 lok. 203, 15-704 Białystok.
 2. Jeżeli informacje przekazane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
 3. Odpowiedź na reklamację, zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia lub o konieczności uzupełnienia reklamacji, udzielana jest przez Sprzedającego nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

§12

ZMIANA REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania Użytkowników przez łączne dokonanie następujących czynności:

a. umieszczenie informacji o zmianach na stronie głównej Sklepu wraz z treścią nowego regulaminu i zestawieniem wprowadzanych zmian;

b. utrzymywanie powyższych informacji na stronie głównej Sklepu przez co najmniej 14 kolejnych dni (nie krócej niż do dnia, na który zaplanowane jest wprowadzenie zmian).

 1. Udostępnienie Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 1 następuje nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 2. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników przed wejściem zmian w życie.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują bezwzględnie wiążące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Prawem właściwym dla sporów związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego jest prawo polskie.
 3. Spory związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego rozpoznawane będą przez polskie sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie uchybiają bezwzględnie wiążącym przepisom prawa ustanawiającym odmienną właściwość prawa lub jurysdykcję.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.